بهبود بسته بندی و بسته بندی تخصصی

مشکل بیش از 95 درصد شرکتهای ایرانی بسته بندی و لجستیک داخلی و خارجی آنها میباشد. توجه بیش از حد به تولید، شرکتها را از سایر مسایل غافل مینماید.حل این مسایل امتیاز بارز شرکتهای خارجی می باشد. به همین دلیل است که بازدید از خط تولید اغلب شرکتهای خارجی مقدور است ولی بازدید از برنامه ریزی و عملیات پشت تولید مقدور نیست. عملیات پشت خط تولید در برخی شرکتها 70 درصد کل فعالیتها را شامل می شود. از طراحی بسته بندی تا جابجایی مواد و کالا در خط تولید، نحوه  انبارش، ظروف مناسب حمل و نحوه بارگیری و توزیع کالا همه و همه میتوانند محل بهبود و صرفه جویی و  امتیاز شما بر رقیبانتان باشد. بسیاری از شرکتها با بهبود این قسمت خود را سبکتر نموده و با حداقل نیروی انسانی حداکثر کارآیی را پیدا نموده اند. به عنوان مثال کاهش 50 درصد از نیروی بسته بندی با ایجاد تغییرات جزیی در بسته بندی و یا استفاده از ادوات مناسب برای جایجایی ها و … را میتوان برشمرد و یا مثلا کاهش تعداد خودرو های توزیع و زمان توزیع با استفاده از ظروف و روش مناسب توزیع، کاهش قیمت تمام شده و امکان صادرات و …. همه مثالهایی عملی هستند که ما در آنها را اجرا کرده و در آنها مهارت داریم. راه حل و روش کار فعلی شما لزوما بهترین راه نیست. این فقط انجام یک کار طبق عادت و منطق موجود می باشد.  لطفا برای اطلاعات بیشتر به صفحه خدمات ما  مراجعه فرمایید